[tintuc]

Chia sẻ khóa học  luyện thi đại học môn sinh học 12 - thầy công, thầy hiền mới nhất 2022
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 01. Sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây

Bài 02. Sự thoát hơi nước

Bài 03. Vai trò các nguyên tố khoáng và dinh dưỡng nitơ

Bài 04. Quang hợp ở thực vật

Bài 05. Hô hấp ở thực vật

Bài 06. Cảm ứng ở thực vật

Bài 07. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 1)

Bài 08. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 2)

Bài 09. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 10. Sinh sản hữu tính ở thực vật

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 01. Tiêu hóa ở động vật

Bài 02. Hô hấp ở động vật

Bài 03. Tuần hoàn máu

Bài 04. Cân bằng nội môi

Bài 05. Cảm ứng ở động vật

Bài 06. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động, sự lan truyền xung thần kinh và truyền tin qua xinap

Bài 10. Cơ chế điều hòa, điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 09. Sinh sản ở động vật

Bài 08. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 07. Tập tính của động vật

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 4 Liên kết gen hoàn toàn

Bài 5 Hoán vị gen

Bài 6. Di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân

Bài 2 Quy luật phân li độc lập

Bài 3 Tương tác gen

Bài 7 Tác động đa hiệu của gen và ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen

Bài 1 Quy luật phân li

CHUYÊN ĐỀ 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1 Di truyền y học

Bài 2 Bảo vệ vốn gen loài người và 1 số vấn đề xã hội của DT người

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 1 Chọn giống nhờ phương pháp lai tạo

Bài 2 Tạo giống nhờ phương pháp gây đột biến

Bài 4 Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài 3 Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

CHUYÊN ĐỀ 6. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 2 Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối

Bài 1 Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ và giao phối gần

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 10. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 02 Gen và mã di truyền

Bài 08. Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Bài 07. Đột biến gen

Bài 05. Qúa trình dịch mã

Bài 01. Cấu trúc, chức năng ADN

Bài 03. Quá trình nhân đôi ADN

Bài 09. Đột biến cấu trúc NST

Bài 04. Qúa trình phiên mã

Bài 06. Điều hòa hoạt động gen

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 7 Sự phát sinh loài người

Bài 3. Các nhân tố tiến hóa

Bài 5 Nguồn gốc sự sống

Bài 6 Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa

Bài 2. Học thuyết Đac-uyn và học thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 4. Loài và quá trình hình thành loài

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 7 Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 2)

Bài 6 Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 1)

Bài 5 Sinh thái học quần xã (Phần 2)

Bài 8 Sinh thái học ứng dụng

Bài 4 Sinh thái học quần xã (Phần 1)

Bài 3 Sinh thái học quần thể (Phần 2)

Bài 1 Sinh thái học cá thể thích nghi

Bài 2 Sinh thái học quần thể (Phần 1)

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 2 Protein và axit nucleic

Bài 7 Hô hấp và quang hợp

Bài 3 Tế bào nhân sơ

Bài 4 Tế bào nhân thực

Bài 5 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 8: Nguyên phân, giảm phân

Bài 6: Chuyển hóa vật chất, năng lượng và Enzim

Bài 1 Các nguyên tố hóa học, nước, carbohidrat và lipid

Bài 9: Giới thiệu chung về thế giới sống

Bài 10. Môi trường, các kiểu dinh dưỡng và sự phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 11. Sinh trưởng và các kiểu sinh sản ở vi sinh vật

Bài 12. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 13. Cấu trúc các loại virus

Bài 14. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 15. Virut gây bệnh và ứng dụng virut trong thực tiễn

Bài 16. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10
môn sinh học 12 - thầy công, thầy hiền mới nhất 2022

Tag: Thầy Nguyễn Thành Công, HOCMAI, Thầy Đỗ Ngọc Hà sinh năm bao nhiều, Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền, Review thầy Đỗ Ngọc Hà, Sinh học 12 năng cao thầy Đinh Đức Hiền, SỐ tay Sinh Học Trương Công Kiên

[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn