[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học livestream môn tiếng anh 12 Ngữ pháp trọn đời - Cô Mai Phương mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

01. CĐ 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÁC TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

01.CĐ 1: Tìm hiểu chung về các từ loại trong Tiếng Anh

Bài tập

02.Phương pháp học từ loại unit 2- Part 1

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


03.Phương pháp học từ loại unit 2- Part 2

04.Phương pháp học từ loại unit 3- Part 1

05.Phương pháp học từ loại unit 3- Part 2

06.Luyện tập : cấu tạo từ và từ loại 1

07.Luyện tập : cấu tạo từ và từ loại 2

08.Luyện tập : cấu tạo từ và từ loại 3

09.Luyện tập : cấu tạo từ và từ loại 4

10.Thi online 1: cấu tạo từ và từ loại

11.Thi online 2: cấu tạo từ và từ loại

02. CĐ 2: TỪ LOẠI- DANH TỪ

23.1.Ngữ Pháp- Tinh Từ (new)

13.Danh từ (2)

14.Danh từ (3)

15.Luyện tập Danh từ 1

16.Luyên tập Danh từ 2

17.Luyện tập Danh từ 3

18.Thi online 1- Danh từ 1

20.Tính từ 1

21.Tính từ 2

22.Tính từ 3

23.Tính từ 4

18.Thi online 2- Danh từ 2

19.Thi online 3- Danh từ 3

30.Trạng từ

31.Chữa bài tập trạng từ

40.Cấp so sánh

41.Chữa bài tập cấp so sánh

42.Đại từ 1

43.Đại từ 2

44.Chữa bài tập Đại từ

50.Mạo từ 1

51.Mạo từ 2

52.Mạo từ 3

53.Chữa bài mạo từ

12. CĐ 2: Từ loại- Danh từ (1)

24.Luyện tập tính từ 1

25.Luyện tập tính từ 2

26.Luyện tập tính từ 3

27.Luyện tập tính từ 4

28.Thi online: Tính từ 1

29.Thi online: Tính từ 2

32.Luyện tập trạng từ 1

33.Luyện tập trạng từ 2

34.Luyện tập trạng từ 3

35.Luyện tập trạng từ 4

36.Luyện tập trạng từ 5

37.Thi online 1: Trạng từ

38.Thi online 2: Trạng từ

39.Thi online 3: Trạng từ

45.Luyện tập Đại từ 1

46.Luyện tập Đại từ 2

47.Thi online : Đại từ 1

48.Thi online : Đại từ 2

49.Thi online : Đại từ 3

54.Luyện tập Mạo từ 1

55.Luyện tập Mạo từ 2

56.Luyện tập Mạo từ 3

57.Luyện tập Mạo từ 4

58.Thi online 1: Mạo từ

59.Thi online 2: Mạo từ

03. CĐ 3: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ- THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

60.CĐ 3: Thì của động từ- Thì hiện tại tiếp diễn

61.Thì hiện tại đơn

64.Quá khứ đơn - Quá khứ tiếp diễn

62. Luyện tập thì động từ 1

63.Luyện tập thì động từ 2

65.Luyện tập thì động từ 3

66.Luyện tập thì động từ 4

67.Hiện tại hoàn thành

68.Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

69.QK hoàn thành và QK hoàn thành tiếp diễn

70.Thì tương lai đơn

71.Tương lai tiếp diễn - Tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

72.Luyện tập thì động từ 5

73.Luyện tập thì động từ 6

74.Luyện tập thì động từ 7

75.Thi online 1: Thì của Động từ

76.Thi online 2: Thì của Động từ

77.Thi online 3: Thì của Động từ

78.Sự hòa hợp giữa các thì

79.Luyện tập sự hòa hợp giữa các thì 1

80.Luyện tập sự hòa hợp giữa các thì 2

81.Thi online 1: Sự hòa hợp giữa các thì

82.Thi online 2: Sự hòa hợp giữa các thì

04.CĐ 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐỘNG TỪ

83.Phân từ

89.Cách dùng Be- Have- Do

95.Các loại động từ

101.Động từ khuyết thiếu

84.Luyện tập- Phân từ 1

87.Thi online 2: Phân từ

86.Thi online 1: Phân từ

85.Luyện tập- Phân từ 2

88.Thi online 3: Phân từ

90.Luyện tập Cách dùng Be- Have- Do 1

91.Luyện tập Cách dùng Be- Have- Do 2

92.Thi online 1: Cách dùng Be- Have- Do

93.Thi online 2: Cách dùng Be- Have- Do

94.Thi online 3: Cách dùng Be- Have- Do

96.Luyện tập các loại động từ 1

97.Luyện tập các loại động từ 2

98.Thi online 1: các loại động từ

99.Thi online 2: các loại động từ

100.Thi online 3: các loại động từ

107.Động từ nguyên mẫu

113.Danh động từ

118.Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ

124.Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

102.Luyện tập Động từ khuyết thiếu 1

103.Luyện tập Động từ khuyết thiếu 2

104.Thi online 1: Động từ khuyết thiếu

105.Thi online 2: Động từ khuyết thiếu

106.Thi online 3: Động từ khuyết thiếu

108.Luyện tập Động từ nguyên mẫu 1

109.Luyện tập Động từ nguyên mẫu 2

110.Thi online 1: Động từ nguyên mẫu

111.Thi online 2: Động từ nguyên mẫu

112.Thi online 3: Động từ nguyên mẫu

114.Luyện tập Danh động từ

115.Luyện tập Danh động từ

116.Thi online 1: Danh động từ

117.Thi online 2: Danh động từ

119.Luyện tập Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 1

120.Luyện tập Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ 2

121.Thi online 1: Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ

122.Thi online 2: Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ

123.Thi online 3: Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ

125.Luyện tập Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 1

126.Luyện tập Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 2

127.Thi online 1: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

128.Thi online 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

129.Thi online 3: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

05.CĐ5: GIỚI TỪ

04.1.Giới từ (new)

01. Giới từ (1)

02.Giới từ (2)

03.Giới từ (3)

04.Giới từ (4)

05.Luyện tập Giới từ 1

06.Luyện tập Giới từ 2

07.Luyện tập Giới từ 3

08.Luyện tập Giới từ 4

09.Luyện tập Cụm Giới từ 5

10.Luyện tập Cụm Giới từ 6

11.Luyện tập Cụm Giới từ 8

12.Luyện tập Cụm Giới từ 7

13.Thi online 1: Giới từ

14.Thi online 2: Giới từ

15.Cụm động từ (1)

16.Cụm động từ (2)

17.Cụm động từ (3)

18.Luyện tập Cụm động từ 1

19.Luyện tập Cụm động từ 2

20.Luyện tập Cụm động từ 3

21.Luyện tập Cụm động từ 4

22.Luyện tập Cụm động từ 5

23.Luyện tập Cụm động từ 6

24.Thi online 1: Cụm động từ

25.Thi online 2: Cụm động từ

26.Thi online 3: Cụm động từ

06.CĐ 6: CÂU ĐIỀU KIỆN 1

01.Câu điều kiện 1

02.Câu điều kiện 2

03.Luyện tập Câu điều kiện 1

04.Luyện tập Câu điều kiện 2

05.Luyện tập Câu điều kiện 3

06.Luyện tập Câu điều kiện 4

07.Luyện tập Câu điều kiện 5

08.Thi online 1: Câu điều kiện

09.Thi online 2: Câu điều kiện

10.Thi online 3: Câu điều kiện

07. CĐ 7: CÂU CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG

01.Câu chủ động, bị động (1)

02.Câu chủ động, bị động (2)

03.Câu chủ động, bị động (3)

04.Câu chủ động, bị động (4)

05.Câu chủ động, bị động (5)

06.Luyện tập Câu chủ động, bị động 1

07.Luyện tập Câu chủ động, bị động 2

08.Luyện tập Câu chủ động, bị động 3

09.Luyện tập Câu chủ động, bị động 4

10.Thi online 1: Câu chủ động, bị động

11.Thi online 2: Câu chủ động, bị động

12.Thi online 3: Câu chủ động, bị động

11.CĐ 11: GIẢ ĐỊNH CÁCH

01.Giả định cách

02.Luyện tập Giả định cách 1

03.Luyện tập Giả định cách 2

04.Thi online 1: Giả định cách

05.Thi online 2: Giả định cách

06.Thi online 3: Giả định cách

10. CĐ 10: CÂU HỎI ĐUÔI

01.Câu hỏi đuôi

02.Luyện tập Câu hỏi đuôi 1

03.Luyện tập Câu hỏi đuôi 2

04.Thi online 1: Câu hỏi đuôi

05.Thi online 2: Câu hỏi đuôi

06.Thi online 3: Câu hỏi đuôi

08.CĐ 8: CÂU TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP

01.Câu trực tiếp, gián tiếp

02.Câu trực tiếp, gián tiếp (2)

03.Câu trực tiếp, gián tiếp (3)

04.Câu trực tiếp, gián tiếp (4)

05.Câu trực tiếp, gián tiếp (5)

06.Luyện tập Câu trực tiếp, gián tiếp 1

07.Luyện tập Câu trực tiếp, gián tiếp 2

08.Luyện tập Câu trực tiếp, gián tiếp 3

09.Luyện tập Câu trực tiếp, gián tiếp 4

10.Luyện tập Câu trực tiếp, gián tiếp 5

11.Thi online 1: Câu trực tiếp, gián tiếp 1

12.Thi online 2: Câu trực tiếp, gián tiếp 2

13.Thi online 3: Câu trực tiếp, gián tiếp 3

09.CĐ 9: ĐẢO NGỮ

01.Đảo ngữ (1)

02.Đảo ngữ (2)

03.Đảo ngữ (3)

04.Luyện tập Đảo ngữ 1

05.Luyện tập Đảo ngữ 2

06.Luyện tập Đảo ngữ 3

07.Luyện tập Đảo ngữ 4

08.Luyện tập Đảo ngữ 5

09.Thi online 1: Đảo ngữ 1

10.Thi online 2: Đảo ngữ 2

11.Thi online 3: Đảo ngữ 3

12.CĐ 12: LIÊN TỪ VÀ CÁC DẠNG MỆNH ĐỀ

01.Mệnh đề quan hệ 1

02.Mệnh đề quan hệ 2

03.Luyện tập Mệnh đề quan hệ 1

04.Luyện tập Mệnh đề quan hệ 2

05.Luyện tập Mệnh đề quan hệ 3

06.Luyện tập Mệnh đề quan hệ 4

07.Thi online 1:Mệnh đề quan hệ

08.Thi online 2: Mệnh đề quan hệ

09.Thi online 3: Mệnh đề quan hệ

10.Các dạng mệnh đề

11.Luyện tập các dạng mệnh đề 1

12.Luyện tập các dạng mệnh đề 2

13.Thi online 1: Các dạng mệnh đề

14.Thi online 2: Các dạng mệnh đề

15.Thi online 3: Các dạng mệnh đề

16.Liên từ và trạng từ liên kết

17.Luyện tập Liên từ và trạng từ liên kết 1

18.Luyện tập Liên từ và trạng từ liên kết 2

19.Thi online 1:Liên từ và trạng từ liên kết

20.Thi online 2: Liên từ và trạng từ liên kết

21.Thi online 3: Liên từ và trạng từ liên kết

13. CĐ 13: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

01.Chức năng giao tiếp

02.Chức năng giao tiếp (2)

03.Luyện tập Chức năng giao tiếp 1

04.Luyện tập Chức năng giao tiếp 2

05.Luyện tập Chức năng giao tiếp 3

06.Thi online 1:Chức năng giao tiếp

07.Thi online 2: Chức năng giao tiếp

15.LIVESTREAM NGỮ PHÁP CÂU CHẺ

14.Mệnh đè danh từ (new)

Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

luyện thi đại học livestream môn tiếng anh 12 Ngữ pháp trọn đời - Cô Mai Phương mới nhất 2022


 PRO 3M cô Mai Phương, luyện thi đại học môn tiếng anh - cô mai phương, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, VIP 90 cô Mai Phương,Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương, Học tiếng Anh cô Mai Phương có tốt không, Khóa PRO 3M PLUS,Khóa VIP 90 bao nhiều tiến., Khóa PRO 3M PLUS, luyện thi đại học môn tiếng anh - cô mai phương, VIP 90 cô Mai Phương, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương, Cô Mai Phương lừa đảo, Học tiếng Anh cô Mai Phương có tốt không, Cô Mai Phương IELTS
[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn