[tintuc]

Chia sẻ khóa học môn Vật lý lớp 10 - thầy Chu Văn Biên mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

ật lý lớp 10 thầy biên

Tên

CHƯƠNG 6. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

BÀI 2. CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

CHƯƠNG 5. CHẤT KHÍ

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 3. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC- LƠ

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 2. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI–LƠ - MA-RI-ỐT

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 1. CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

CHƯƠNG 3. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

BÀI 6. NGẪU LỰC

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Interface_Phuc

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

BÀI 5. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1. Bài toán liên quan đến chuyển động tịnh

Dạng 2. Bài toán liên quan đến điều kiện cân bằn

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

BÀI 4. CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

BÀI 3. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

BÀI 2. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 1. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2. Bài toán liên quan đến cân bằng của vật rắn có xu hướng quay

Dạng 1. Bài toán liên quan đến cân bằng của vật rắn có xu hướng chuyển động tịnh tiến

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 2. BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 1. TỔNG HỢP LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: Bài toán liên quan đến điều kiện cân bằng chất điểm

Dạng 1: Bài toán liên quan đến tổng hợp phân tích lực

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

0. FULL ĐỀ CƯƠNG KHOÁ BÍ QUYẾT LUYỆN THI LÝ 2021 THẦY CHU VĂN BIÊN UPDATE

BÀI 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ

BÀI 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2 Bài toán liên quan đến đồ thị

Dạng 1 Bài toán liên quan đến phương trình

BÀI 3. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2. Bài toán liên quan đến nhiều vật chuyển động

Dạng 1. Bài toán liên quan cong thuc chuyen dong bien doi deu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

BÀI 4. SỰ RƠI TỰ DO

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 5. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 6. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

XỬ LÍ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM

CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

BÀI 5. CƠ NĂNG

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

BÀI 4. THẾ NĂNG

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

BÀI 3. ĐỘNG NĂNG

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

BÀI 1. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Bước 3 TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 1 Lý thuyết cơ bản

Bước 4 Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2. Bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng

Bước 2 Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 5 TN định lượng tương tự và biến tướng


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

TAG De thi thầy CHU VĂN BIÊN, kinh nghiệm vật lý 12 - chu văn biên pdf, kinh nghiệm luyện thi vật lý 12 - chu văn biên pdf, Khóa học Chu Văn Biên FREE, Học Chui Chu Văn Biên, Review thầy Chu Văn Biên, Chu Văn Biên chọn toán c, Khóa Luyện đề Vật lý 12

môn Vật lý lớp 10 - thầy Chu Văn Biên mới nhất 2022


[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn