[masp]khoa_hoc_toeic[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]

 
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia sẻ Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương new fomat mới nhất.
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học này
Thành thạo nghe - đọc của kì thi toeic mục tiêu 450- 600+ 
Ai nên tham gia khóa học này
- Bất cứ ai quan tâm tới khóa học
- Bạn sinh viên , học sinh
- Ai nhu cầu thi toeic
Nội dung khóa học

Part 1
01
FREE
(Part 1) Photo of People
-
02
FREE
Bài thi online Part 1 (1)
-
03
FREE
Bài thi online Part 1 (2)
-
04
(Part 1) Photo of people (2) & Photo of objects and views
-
05
Bài thi online Part 1 (3)
-
06
Bài thi online Part 1 (4)
-
07
(Part 1) Practice 1
-
08
Bài thi online Part 1 (5)
-
09
Bài thi online Part 1 (6)
-
10
(Part 1) Practice 2
-
11
Bài thi online Part 1 (7)
-
12
Bài thi online Part 1 (8)
-
13
(Part 1) Practice 3
-
14
Bài thi online Part 1 (9)
-
15
Bài thi online Part 1 (10)
-
Part 2
01
FREE
(Part 2) Wh- question (1)
-
02
FREE
Bài thi online Part 2 (1)
-
03
(Part 2)Wh - question (2)
-
04
Bài thi online Part 2 (2)
-
05
(Part 2) Yes/ No questions
-
06
Bài thi online Part 2 (3)
-
07
Bài thi online Part 2 (4)
-
08
(Part 2) Other types of question
-
09
Bài thi online Part 2 (5)
-
10
(Part 2) Practice (1)
-
11
Bài thi online Part 2 (6)
-
12
(Part 2) Practice (2)
-
13
Bài thi online Part 2 (7)
-
14
Bài thi online Part 2 (8)
-
15
(Part 2) Practice (3)
-
16
Bài thi online Part 2 (9)
-
17
Bài thi online Part 2 (10)
-
Part 3
01
FREE
(Part 3) - Service
-
02
(Part 3) - Short Conservation- At the office
-
03
(Part 3) - Shopping & Entertainment
-
04
(Part 3) Câu hỏi What/ Where
-
05
Thi online- Part 3 (1)
-
06
(Part 3) Câu hỏi Why/ How/ Who
-
07
Thi online- Part 3 (2)
-
08
(Part 3) Các chủ đề quen thuộc Part 3
-
09
Thi online- Part 3 (3)
-
10
Thi online- Part 3 (4)
-
11
(Part 3) Travel/ Entertainment
-
12
Thi online- Part 3 (5)
-
13
Thi online- Part 3 (6)
-
14
(Part 3) Bank/ Post office/ Traffic
-
15
Thi online- Part 3 (7)
-
16
Thi online- Part 3 (8)
-
17
(Part 3) Shopping/ Restaurant
-
18
Thi online- Part 3 (9)
-
19
Thi online- Part 3 (10)
-
20
Thi Online 1- Part 3 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
21
Thi Online 2 - Part 3 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
22
Thi online 1 - Part 3 - Dạng bài bảng biểu biểu đồ
-
23
Thi online 2 - Part 3 - Dạng bài bảng biểu biểu đồ
-
Part 4
01
FREE
Unit 1- Part 4: Office
-
02
Unit 2- Part 4: Shopping & Entertainment
-
03
Unit 3- Part 4: Telephone messages
-
04
(Part 4) Quảng cáo, thông báo(1)
-
05
Thi online- Part 4 (1)
-
06
(Part 4) Quảng cáo, thông báo (2)
-
07
Thi online- Part 4 (2)
-
08
(Part 4) Tin tức, phát thanh, du lịch
-
09
Thi online- Part 4 (3)
-
10
Thi online- Part 4 (4)
-
11
(Part 4) Chủ đề tin nhắn, ghi âm, giới thiệu
-
12
Thi online- Part 4 (5)
-
13
Thi online- Part 4 (6)
-
14
(Part 4) Exercise (1)
-
15
Thi online- Part 4 (7)
-
16
Thi online- Part 4 (8)
-
17
(Part 4) Exercise (2)
-
18
Thi online- Part 4 (9)
-
19
Thi online- Part 4 (10)
-
20
Thi Online 1 - Dạng câu hỏi bảng biểu, biểu mẫu
-
21
Thi Online 2 - Dạng câu hỏi bảng biểu, biểu mẫu
-
22
Thi Online 3 - Dạng câu hỏi bảng biểu, biểu mẫu
-
23
Thi online 1 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
24
Thi online 2 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
Part 5-6
01
FREE
1. (Part 5-6) Sentence Structure- Các thành phần cơ bản của câu
-
02
FREE
Bài Thi online 1: Các Thành phần cơ bản của câu
-
03
Bài Thi Online 2: Các Thành phần cơ bản của câu
-
04
2. (Part 5-6) Sentence Structure- Chữa bài tập các thành phần cơ bản của câu
-
05
3. (Part 5-6) Pronoun- Đại từ (1)
-
06
Thi online 1: Đại từ
-
07
Thi online 2: Đại từ
-
08
4. (Part 5-6) Pronoun-Đại từ (2)
-
09
Thi online- Part 5 (1)
-
10
Thi online- Part 6 (1)
-
11
5. (Part 5-6): Cấu tạo từ
-
12
6. (Part 5-6) Chữa bài tập cấu tạo từ
-
13
7. (Part 5-6) Functions of noun and verb- Chức năng của danh, động từ
-
14
Bài thi online 1: Chức năng Danh- Động từ
-
15
Bài thi online 2: Chức năng Danh- Động từ
-
16
Bài thi online 3: Chức năng của Danh- Động từ
-
17
Thi online- Part 5 (2)
-
18
Thi online- Part 6 (2)
-
19
8. (Part 5-6) Functions of adjectives and adverbs- Chức năng của Tính- Trạng từ
-
20
Bài Thi online 1: Chức năng của Tính- Trạng từ
-
21
Bài Thi online 2: Chức năng của Tính- Trạng từ
-
22
Bài Thi online 3: Chức năng của Tính- Trạng từ
-
23
Thi online Từ Loại- Trạng Từ
-
24
Thi online- Part 5 (3)
-
25
Thi online- Part 6 (3)
-
26
9. (Part 5-6) Agreement- Sự hòa hợp giữa Chủ Ngữ và Động Tù
-
27
Bài Thi online 1 : Sự Hòa Hợp Danh và Động từ
-
28
Bài Thi online 2 : Sự Hòa Hợp Danh và Động từ
-
29
Bài Thi online 3: Sự Hòa Hợp Danh và Động từ
-
30
Thi online- Part 5 (4)
-
31
Thi online- Part 6 (4)
-
32
10. (Part 5-6) Conjunction and conjuctive adverbs- Liên Từ và Trạng Từ Liên Từ
-
33
Bài thi online 1: Liên từ và trạng từ liên từ
-
34
Bài thi online 2: Liên từ và trạng từ liên từ
-
35
Bài thi online 3: Liên từ và trạng từ liên từ
-
36
Thi online- Part 5 (5)
-
37
Thi online- Part 6 (5)
-
38
11. (Part 5-6) Relative clauses- Mệnh Đề Quan Hệ
-
39
Bài thi online 1: Mệnh Đề Quan Hệ
-
40
Bài thi online 2: Mệnh Đề Quan Hệ
-
41
Bài thi online 3: Mệnh đề quan hệ
-
42
Thi online- Part 5 (6)
-
43
Thi online- Part 6 (6)
-
44
12. (Part 5-6)To- infinitives and gerunds- Danh động từ và động từ nguyên mẫu
-
45
Bài thi online 1: Danh, động từ và động từ nguyên mẫu.
-
46
Bài thi online 2: Danh động từ và động từ nguyên mẫu
-
47
Bài thi online 3: Danh động từ và động từ nguyên mẫu
-
48
Thi online- Part 5 (7)
-
49
Thi online- Part 6 (7)
-
50
13. (Part 5-6) Active voice- passive voice- participles- Phân Từ
-
51
Bài thi online 1: Phân từ
-
52
Bài thi online 2: Phân từ
-
53
Bài thi online 3: Phân từ
-
54
Thi online- Part 5 (8)
-
55
Thi online- Part 6 (8)
-
56
14. (Part 5-6) Prepositions- Giới từ
-
57
Bài Thi online 1: Giới từ
-
58
Bài Thi online 2: Giới từ
-
59
Bài Thi online 3: Giới từ
-
60
Thi online- Part 5 (9)
-
61
Thi online- Part 6 (9)
-
62
15. (Part 5-6) Conditionals and comparison
-
63
Bài thi online 1: Conditionals and comparison
-
64
Bài thi online 2: Conditionals and comparison
-
65
Bài thi online 3: Conditionals and comparison
-
66
Thi online- Part 5 (10)
-
67
Thi online- Part 6 (10)
-
Part 7
01
FREE
(Part 7) An Introduction to Part 7
-
02
(Part 7) E- mail/Letter/Fax
-
03
Thi online: (Part 7) E- mail/Letter/Fax (1)
-
04
Thi online: (Part 7) E- mail/Letter/Fax (2)
-
05
(Part 7) Memo /Notice /Announcement
-
06
Thi Online: (Part 7) Memo /Notice /Announcement (1)
-
07
Thi Online: (Part 7) Memo /Notice /Announcement (2)
-
08
(Part 7) Article
-
09
Thi Online: Part 7: Articles (1)
-
10
Thi Online: Part 7: Articles (2)
-
11
(Part 7) Advertisements and information
-
12
Thi online: Part 7: Advertisements and information (1)
-
13
Thi online: Part 7: Advertisements and information (2)
-
14
FREE
Thi online- Part 7 (1)
-
15
Thi online- Part 7 (2)
-
16
Thi online- Part 7 (3)
-
17
Thi online- Part 7 (4)
-
18
Thi online- Part 7 (5)
-
19
Thi online- Part 7 (6)
-
20
Thi online- Part 7 (7)
-
21
Thi online- Part 7 (8)
-
22
Thi online- Part 7 (9)
-
23
Thi online- Part 7 (10)
Đánh giá Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương
Trên đây,  Minutop đã giới thiệu Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương
Khóa học được biên soạn chi tiết và công phu với nhiều năm kinh nghiệm hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Chúc các bạn học tốt nhé !

[/chitiet]
Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương
Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn