[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về 2 công việc hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh chính, bao gồm: Nhân sự (Human Resources) và Tài chính (Finance). Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn lực về nhân sự và tài chính, và cách thức để tăng trưởng được những nguồn lực này, mà từ đó tăng được quy mô của công ty.
Khóa học sẽ giúp bạn
Tư duy đúng về bản chất và nhiệm vụ thực sự của 2 phòng hỗ trợ về nguồn lực là Nhân sự và Tài chính
Nắm rõ bộ KPIs của phòng Nhân sự, bao gồm 3 công việc trọng yếu: Tuyển dụng, Đào tạo và Sử dụng nhân sự
Xây dựng được hệ thống 4 chiến lược về con người: Chiến lược nguồn nhân sự, Chiến lược tuyển dụng, Chiến lược đào tạo, và Chiến lược sử dụng nhân sự
Nắm rõ bộ KPIs của phòng Tài chính, bao gồm 3 công việc trọng yếu: Quản lý nguồn vốn, Gọi vốn và Sử dụng vốn, đầu tư
Có công thức chọn lựa được bộ 3 chiến lược về tài chính, bao gồm: Chiến lược nguồn vốn, Chiến lược gọi vốn, và Chiến lược sử dụng vốn
Hiểu rõ từng bước trọng tâm trong quy trình của mỗi phòng Nhân sự và phòng Tài chính, từ đó quản lý được hiệu quả của 2 phòng này

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: TỔNG QUAN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ
 Bài 3: Mục đích phòng nhân sự04:25
 Bài 4: Mô tả công việc: Tạo nguồn nhân sự03:03
 Bài 5: Mô tả công việc: Tuyển dụng nhân sự03:40
 Bài 6: Mô tả công việc: Đào tạo nhân sự04:19
 Bài 7: Mô tả công việc: Sử dụng nhân sự03:27
 Phần 3: HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ
 Bài 8: Tổng quan về chiến lược nhân sự00:45
 Bài 9: Chiến lược nguồn nhân sự05:18
 Bài 10: Chiến lược tuyển dụng06:14
 Bài 11: Chiến lược đào tạo07:05
 Bài 12: Chiến lược sử dụng nhân sự: Phân loại con người12:18
 Bài 13: Chiến lược sử dụng nhân sự: Phân loại công việc05:56
 Phần 4: QUY TRÌNH PHÒNG NHÂN SỰ
 Bài 14: Quy trình tạo nguồn nhân sự04:16
 Bài 15: Quy trình tuyển dụng nhân sự05:32
 Bài 16: Quy trình đào tạo nhân sự04:49
 Bài 17: Quy trình sử dụng nhân sự03:38
 Phần 5: TỔNG QUAN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TÀI CHÍNH
 Bài 18: Mục đích phòng tài chính03:59
 Bài 19: Mô tả công việc: Quản lý nguồn vốn05:15
 Bài 20: Mô tả công việc: Gọi vốn02:52
 Bài 21: Mô tả công việc: Sử dụng vốn, đầu tư10:22
 Phần 6: HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH
 Bài 22: Chiến lược nguồn vốn06:23
 Bài 23: Chiến lược gọi vốn06:24
 Bài 24: Chiến lược sử dụng vốn07:26
 Phần 7: QUY TRÌNH PHÒNG TÀI CHÍNH
 Bài 25: Quy trình phòng tài chính10:44
 Phần 8: TỔNG KẾT
 Bài 26: Tổng kết khoá học

[/chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp
Share Khóa học Lean Mba Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn