[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.
Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.
Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Sản phẩm, bao gồm: Thiết kế sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng và cạnh tranh được với đối thủ (Product Design & Development) và Công thức nhân rộng được sản phẩm và cũng là scale up mô hình kinh doanh của doanh nghiệp (Production & Operation).
Khóa học sẽ giúp bạn
Tư duy đúng về bản chất và thiết lập một phòng sản phẩm chuẩn mực, từ nghiên cứu, thiết kế cho đến sản xuất và vận hành dịch vụ
Nắm được chi tiết 3 chiến lược thiết kế sản phẩm thoả mãn được nhu cầu khách hàng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ
Chọn lựa được 1 trong 4 chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ để scale up được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)
Nắm rõ công thức 4 bước then chốt của 2 quy trình sản phẩm để triển khai được theo đúng chiến lược đã đặt ra
Hiểu key thành công của 4 dạng sản phẩm dịch vụ chính: sản phẩm là hàng hoá, sản phẩm là dịch vụ vô hình, sản phẩm thông tin và sản phẩm nền tảng (platform)

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: TỔ CHỨC PHÒNG SẢN PHẨM
 Bài 3: Tổng quan về sản phẩm03:43
 Bài 4: Tiêu chí đánh giá phòng sản phẩm02:05
 Bài 5: Mô tả công việc phòng sản phẩm07:14
 Bài 6: Cấu trúc phòng sản phẩm03:00
 Phần 3: CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SẢN PHẨM
 Bài 7: Tổng quan về chiến lược thiết kế sản phẩm01:45
 Bài 8: Chiến lược sản phẩm: Dẫn đầu04:08
 Bài 9: Chiến lược sản phẩm: Khác biệt03:42
 Bài 10: Chiến lược sản phẩm: Giá thấp04:30
 Phần 4: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH DỊCH VỤ
 Bài 11: Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ02:10
 Bài 12: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Tự chủ03:02
 Bài 13: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Gia công02:33
 Bài 14: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Lắp ráp03:26
 Bài 15: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Thương mại04:32
 Phần 5: QUY TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM
 Bài 16: Tổng quan quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm02:05
 Bài 17: Bước 1: Chọn lựa tính năng04:53
 Bài 18: Bước 2: Chọn lựa nguyên vật liệu03:07
 Bài 19: Bước 3: Chọn lựa cách đóng gói03:11
 Bài 20: Bước 4: Chọn lựa bao bì03:45
 Bài 21: Tổng hợp quy trình thiết kế01:39
 Phần 6: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH DỊCH VỤ
 Bài 22: Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ03:18
 Bài 23: Bước 1: Thu mua nguyên vật liệu02:40
 Bài 24: Bước 2: Thiết kế nhà máy hoặc điểm thực hiện dịch vụ05:37
 Bài 25: Bước 3: Vận hành sản xuất và dịch vụ02:05
 Bài 26: Bước 4: Đóng gói và lưu kho02:50
 Phần 7: CÁC ĐẦU RA SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH
 Bài 27: Phân loại sản phẩm00:56
 Bài 28: Hàng hoá01:51
 Bài 29: Dịch vụ02:42
 Bài 30: Thông tin01:37
 Bài 31: Nền tảng (Platform)05:13
 Phần 8: TỔNG KẾT
 Bài 32: Tổng kết khoá học02:19

[/chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ
Share Khóa học Lean Mba Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn