[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Lập trình Back-end JAVA chuyên sâu Của Cyberlearn là khóa học hướng dẫn thành thạo sử dụng ngôn ngữ lập trình backend, java của cyberlearn giúp bạn không sợ bất kì ngôn ngữ lập trình Back-End.

Nội dung khóa học
Khóa 1 Nền tảng lập trình Java
Bài 1 Cài đặt môi trường java
Bài 2 Data type
Bài 3 Câu lệnh điều kiện If
Bài 4 Vòng lặp
Bài 5 Mảng
Bài 6 Hàm
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng
Bài 8 Tính kế thùa trong OOP
Bài 9 Override trong OOP
Bài 10 Interface trong OOP
Bài 11 Abstract trong OOP
Bài 12 Giải bài tập OOP
Bài 13 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code
Bài 14 HTML p1
Bài 15 HTML p2
Bài 16 HTML p3
Bài 17 HTML p4
Bài 18 HTML p5
Bài 19 Hướng dẫn sử dụng CSS trong HTML
Bài 20 Hướng dẫn ử dụng Flex trong HTML
Khóa 2 Cơ sở dữ liệu với MYSQL
Bài 21 Hướng dẫn cài đặt docker
Bài 22 Hướng dẫn chạy Mysql trên Docker
Bài 23 Tạo database và table trong Mysql
Bài 24 Thêm và truy vấn dữ liệu trong Mysql
Bài 25 Câu lệnh Delete trong MySQL
Bài 26 Câu lệnh update trong Mysql
Bài 27 Mối quan hệ One To One
Bài 28 Mối quan hệ One To Many
Bài 29 Mối quan hệ Many To Many
Khóa 3 Servlet trong Java
Bài 30 Tạo project Servlet
Bài 31 Vòng đời Servlet
Bài 32 Nhân tham số Get và Post trong Servlet
Bài 33 Tích hợp giao diện Front End CRM vào project
Bài 34 Thực hiện chức năng login, kết nối Database với JDBC
Bài 35 Modify, Add constraint, Create table Role trong Mysql
Bài 36 Hiển thị danh sách Role trong JSP
Bài 37 Viết API xóa database trong Servlet
Bài 38 Thực hiện tính năng xóa ở Front End
Bài 39 Viết API thêm data trong API
Bài 40 Gọi API add role ở Front End
Bài 41 Hướng dẫn sử dụng thư viện JSTL
Khóa 4 Spring Boot và dự án Osahaneat
Bài 42 Hướng dẫn tạo dự án Spring boot
Bài 43 Controller và RestController trong Spring boot
Bài 44 Hướng dẫn truyền và nhận tham số trong Spring boot
Bài 45 Tìm hiểu về Restful API
Bài 46 Tìm hiểu ORM
Bài 47 Hướng dẫn Mapping Entity
Bài 48 One To Many trong Hibernate
Bài 49 One To One trong Hibernate
Bài 50 Cách map multiple key trong hibernate
Bài 51 Phân tích database food delivery
Bài 52 Tạo Script SQL osahaneat
Bài 53 Mapping Entity trong Osahaneat
Bài 54 Hướng dẫn sử dụng JPA
Bài 55 Query creation trong JPA
Bài 56 Tạo API đăng ký tài khoản
Bài 57 Thực hiện chức năng đăng nhập ở Front End
Bài 58 Spring Security
Bài 59 Mô hình hoạt động của Spring Security
Bài 60 Custom User Detail Service
Bài 61 JWT
Bài 62 JWT
Bài 63 Upload file Osahaneat
Bài 64 Insert Restaurant Osahaneat
Bài 65 Lấy danh sách nhà hàng home page Osahaneat
Bài 66 Lưu trữ token bên Front End sử dụng LocalStorage
Bài 67 Hiển thị dan hsachs nhà hàng Home Page Osahaneat
Bài 68 Tạo API thêm menu Osahaneat
Bài 69 Viết API lấy danh schs menu theo Category Osahaneat
Bài 70 Hiển thị danh sách menu ở Front End Osahaneat
Bài 71 Phân tích data màn hình chi tiest Osahaneat
Bài 72 Thực hiện data chi tiết đã phân tích Osahaneat
Bài 73 Lây tham số trên trình duyệt với Jquery Osahaneat
Bài 74 Hiển thị nội dung trang chi tiết Osahaneat
Bài 75 Hiển thị detail menu Osahaneat
Bài 76 Tạo API order Osahaneat
Khóa 5 Nâng Cao trong Spring boot
Bài 78 Ghi log với Loging trong Spring boot Osahaneat
Bài 79 Cache trong Spring boot
Bài 80 Thêm Cache với Cacheable
Bài 81 Xóa Cache với CacheEvict
Bài 82 Giới thiệu Redis
Bài 83 Sử dụng Redis trong Spring boot
Bài 84 giới thiệu về Microservice p1
Bài 85 Giới thiệu vể Microservice p2
Bài 86 Giới thiệu về Microservice p3

[/chitiet] 

Lập trình Back-end JAVA chuyên sâu Của Cyberlearn
Lập trình Back-end JAVA chuyên sâu Của Cyberlearn

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn