[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Chia sẻ  Khóa Học Business Analytics Module 4 Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu sử dụng các loại biểu đồ phù hợp với tình huống và đặc điểm của dữ liệu Áp dụng kỹ thuật kể chuyện thông qua dữ liệu một cách thuyết phục hoàn thành trong công việc.

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Introduction
1.1 – The art of data storytelling
1.2 – Handout
Buổi 2 – Column chart
2.1 – Bar chart
2.2 – Clustered bar chart
2.3 – Stacked bar chart
2.4 – Histogram
Buổi 3 – Round chart
3.1 – Pie chart & Gauge chart
Buổi 4 – Line chart
4.1 – Line chart, Parallel chart & Spider chart
Buổi 5 – Area chart
5.1 – Stacked area chart
Buổi 6 – Plot chart
6.1 – Scatter plot & Bubble plot
6.2 – Box plot
Buổi 7 – Table chart
7.1 – Tree map
7.2 – Heat map
Buổi 8 – Combination chart
8.1 – Mix chart: Line and Clustered column chart
8.2 – Know your data & topic
Buổi 9 – Conveying the right story – Which charts should I use?
9.1 – Categorical data
9.2 – Numeric data
9.3 – Categorical data and Numeric data combine
9.4 – Handout: Visualizing data: Charts cheat sheet
Buổi 10 – Visualize the right way!
10.1 – Rule #1: Pick the right chart
10.2 – Rule #1: Pick the right chart – Example 1
10.3 – Rule #1: Pick the right chart – Example 1 breakdown
Buổi 11 – Use right order & scale, Add guides to the chart
11.1 – Rule #2: Use right order & scale
11.2 – Rule #3: Add guides to the chart
Buổi 12 – Choose the right colors & Be consistent
12.1 – Rule #4: Choose the right colors & Rule #5: Be consistent
12.2 – Exercise 1.1: Chart deciphering (1)
12.3 – Exercise 1.2: Chart drawing
12.4 – Exercise 2: Chart deciphering (2)
12.5 – Applying the rules to your reports
Buổi 13 – Data storytelling: Step-by-step
13.1 – Know your audience
13.2 – Show the context and have clear narrative
13.3 – 3 approaches to take your middle
13.4 – Just enough, Be objective & Come up with business implications

[/chitiet]
Share Business Analytics Module 4 Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu
Share Business Analytics Module 4 Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn