[masp]khoa_hoc_Cụ Minh Rock[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Guitar Điện Cơ Bản Của Cụ Minh Rock CẤP 2 Hợp âm mở rộng giúp bạn chiến lược tập luyện từng bước, để nắm được tất cả các yếu tố cần thiết của một người chơi guitar solo một cách toàn diện. bạn được cung cấp nhạc nền (backing track) để thực hành chơi trên nền nhạc. 
Khóa Học Giúp Bạn
Chơi thành thạo guitar LEAD
Chơi band nhạc ở vị trí LEAD.
Thành thạo các câu riff, và kỹ thuật solo của nhiều danh thủ guitar nổi tiếng.
Sử dụng phần mềm Guitar pro 7.5 và có khả năng chơi trên nhạc nền backing track.

Nội dung khóa học
 Chương 1: Chương 7. Hợp âm chặn & Các câu riff đệm
 Ngày 1: 000A - Mục lục chương 7 - Hợp âm chặn & các câu riff đệm03:55
 Ngày 2: 000B - Mục lục Chương 8. Vòng hợp âm ở tone Trưởng
 Ngày 3: 000C - Mục lục Chương 9. Vòng hợp âm ở tone thứ05:42
 Ngày 4: 000D - Mục lục Chương 10. 16th Notes09:52
 Ngày 5: 000E - Mục lục Chương 11. Hợp âm & Tiết điệu mở rộng04:21
 Ngày 6: 000F - Mục lục Chương 12. Ứng dụng tác phẩm
 Ngày 7: 001-hợp âm chặn E-form06:43
 Ngày 8: 002- hợp âm chặn A-form
 Ngày 9: 003- Phương pháp quạt chả p102:27
 Ngày 10: 004- phương pháp quạt chả p201:57
 Ngày 11: 005- phương pháp quạt chả p301:52
 Ngày 12: 006- phương pháp quạt chả p402:28
 Ngày 13: 007- phương pháp quạt chả p501:59
 Ngày 14: 008- phương pháp quạt chả p601:40
 Ngày 15: 009- phương pháp quạt chả p701:36
 Ngày 16: 010- natural harmonic mutes p103:25
 Ngày 17: 011- natural harmonic mutes p203:26
 Ngày 18: 012 - câu riff vs vòng hợp âm p102:29
 Ngày 19: 013 - câu riff vs vòng hợp âm p201:21
 Ngày 20: 014 - riff form03:10
 Ngày 21: 014B1 -Tổng kết chương VII - lucky day - P1. Các điểm lưu ý02:28
 Ngày 22: 014B2 -Tổng kết chương VII - lucky day - P2. Minh họa02:43
 Ngày 23: 014B3 -Tổng kết chương VII - lucky day - P3. Thực hành cùng TABs02:43
 Chương 2: Chương 8. Vòng hợp âm ở tone Trưởng
 Ngày 24: 015- xây dựng hợp âm ở tone trưởng P103:59
 Ngày 25: 016 - xây dựng hợp âm ở tone trưởng P201:05
 Ngày 26: 017 - xây dựng hợp âm ở tone trưởng P301:04
 Ngày 27: 018 - xây dựng hợp âm ở tone trưởng P402:11
 Ngày 28: 019 - vòng hợp âm tone e major P101:00
 Ngày 29: 020 - vòng hợp âm tone e major P201:05
 Ngày 30: 021 - vòng hợp âm tone e major P301:06
 Ngày 31: 022 - chuyển dịch vòng hợp âm trưởng P101:15
 Ngày 32: 023 - chuyển dịch vòng hợp âm trưởng P202:26
 Ngày 33: 024 - chuyển dịch vòng hợp âm trưởng P300:41
 Ngày 34: 025 - chuyển dịch vòng hợp âm trưởng P400:58
 Ngày 35: 026 - biến thể bVII P101:18
 Ngày 36: 027 - biến thể bVII P201:00
 Ngày 37: 028 - biến thể bVII P300:42
 Ngày 38: 029 - biến thể bVII P401:58
 Ngày 39: 030 - hợp âm sus và add P104:43
 Ngày 40: 031 - hợp âm sus và add P200:29
 Ngày 41: 032 - hợp âm sus và add P301:32
 Ngày 42: 033 - các note chung và phân mảnh giai điệu p101:58
 Ngày 43: 034 - các note chung và phân mảnh giai điệu p201:07
 Ngày 44: 035 -hợp âm xẹt & hợp âm đảo p101:28
 Ngày 45: 036 -hợp âm xẹt & hợp âm đảo p203:34
 Ngày 46: 037 -hợp âm xẹt & hợp âm đảo p301:17
 Ngày 47: 038 -half time, khởi đầu của 16th notes01:24
 Ngày 48: 038B1 -Tổng kết chương VIII – In The Spirit - P1. Các điểm lưu ý01:39
 Ngày 49: 038B2 -Tổng kết chương VIII – In The Spirit - P2. Minh họa bè Guitar 104:03
 Ngày 50: 038B3 -Tổng kết chương VIII – in the spirit - P3. Thực hành bè Guitar 1 cùng TABs04:03
 Ngày 51: 038B4 -Tổng kết chương VIII – In The Spirit - P4. Minh họa bè Guitar 204:01
 Ngày 52: 038B5 -Tổng kết chương VIII – In The Spirit - P5. Thực hành bè Guitar 2 cùng TABs04:01
 Chương 3: Chương 9. Vòng hợp âm ở tone thứ
 Ngày 53: 039 - xây dựng hợp âm ở tone thứ p101:58
 Ngày 54: 040 - xây dựng hợp âm ở tone thứ p201:20
 Ngày 55: 041 - xây dựng hợp âm ở tone thứ p301:06
 Ngày 56: 042 - xây dựng hợp âm ở tone thứ p402:52
 Ngày 57: 043 - vòng hợp âm tone Em p100:49
 Ngày 58: 044 - vòng hợp âm tone Em p200:34
 Ngày 59: 045 - vòng hợp âm tone Em p300:57
 Ngày 60: 046 - vòng hợp âm tone Em p401:08
 Ngày 61: 047 - chuyển dịch vòng hợp âm và câu riff ở tone thứ. P101:07
 Ngày 62: 048 - chuyển dịch vòng hợp âm và câu riff ở tone thứ. P200:34
 Ngày 63: 049 - chuyển dịch vòng hợp âm và câu riff ở tone thứ. P300:33
 Ngày 64: 050 - bậc trưởng “V”, “IV” & “I” ở tone thứ. P101:22
 Ngày 65: 051 - bậc trưởng “V”, “IV” & “I” ở tone thứ. P201:04
 Ngày 66: 052 - bậc trưởng “V”, “IV” & “I” ở tone thứ. P300:59
 Ngày 67: 053 - hợp âm bậc bV & bII - p101:44
 Ngày 68: 054 - hợp âm bậc bV & bII - p202:41
 Ngày 69: 055 - hình 16th notes. P102:15
 Ngày 70: 056 - hình 16th notes. P202:20
 Ngày 71: 057 - hình 16th notes. P302:02
 Ngày 72: 058 - hình 16th notes. P401:03
 Ngày 73: 059 - hình 16th notes. P502:23
 Ngày 74: 060 - hình 16th notes. P601:15
 Ngày 75: 061 - power chord mở rộng. P102:50
 Ngày 76: 062 - power chord mở rộng. P201:26
 Ngày 77: 063 - power chord mở rộng. P302:34
 Ngày 78: 064 - power chord mở rộng. P401:07
 Ngày 79: 064B1 ----- Tổng kết chương IX ---- nervosa. P1. Tổng quan01:39
 Ngày 80: 064B2 ----- Tổng kết chương IX ---- nervosa. P2. Minh họa03:31
 Ngày 81: 064B3 ----- Tổng kết chương IX ---- nervosa. P3. Thực hành cùng TABs04:08
 Chương 4: Chương 10. 16th Notes
 Ngày 82: 065 - 16th notes nhấn đảo phách. P104:34
 Ngày 83: 066 - 16th notes nhấn đảo phách. P201:43
 Ngày 84: 067 - các mẫu tiết điệu 16th notes. P101:12
 Ngày 85: 068 - các mẫu tiết điệu 16th notes. P201:08
 Ngày 86: 069 - các mẫu tiết điệu 16th notes. P301:43
 Ngày 87: 070 - các mẫu tiết điệu 16th notes. P400:57
 Ngày 88: 071 - 16th notes đánh xuống & nhấn pick. P101:56
 Ngày 89: 072 - 16th notes đánh xuống & nhấn pick. P201:20
 Ngày 90: 073 - 16th notes đánh xuống & nhấn pick. P301:09
 Ngày 91: 074 - 16th notes đánh xuống & nhấn pick. P401:43
 Ngày 92: 075 - các hình hợp âm chặn. P102:39
 Ngày 93: 076 - các hình hợp âm chặn. P200:37
 Ngày 94: 077 - các hình hợp âm chặn. P301:09
 Ngày 95: 078 - các hình hợp âm chặn. P401:35
 Ngày 96: 079 - các hình hợp âm chặn. P500:59
 Ngày 97: 080 - các hình hợp âm chặn. P601:16
 Ngày 98: 081 - nối các chấm tròn. P102:04
 Ngày 99: 082 - nối các chấm tròn. P202:04
 Ngày 100: 083 - dùng harmonic nhân tạo trong câu riff. P104:33
 Ngày 101: 084 - dùng harmonic nhân tạo trong câu riff. P201:10
 Ngày 102: 085 - hợp âm 7th & hợp âm 9th. P103:08
 Ngày 103: 086 -hợp âm 7th & hợp âm 9th. P200:45
 Ngày 104: 087 - hợp âm 7th & hợp âm 9th. P302:19
 Ngày 105: 088 - hợp âm 7th & hợp âm 9th. P402:02
 Ngày 106: 089 - hợp âm 7th & hợp âm 9th. P500:44
 Ngày 107: 090 - các nhịp ít phổ biến. P102:06
 Ngày 108: 091 - các nhịp ít phổ biến. P201:05
 Ngày 109: 092 - các nhịp ít phổ biến. P301:03
 Ngày 110: 093 - các nhịp ít phổ biến. P403:05
 Ngày 111: 093B1 ------ Tổng kết chương X ----- Monsterfunker. P1. Tổng quan01:59
 Ngày 112: 093B2 ------ Tổng kết chương X ----- Monsterfunker. P2. Minh họa03:34
 Ngày 113: 093B3 ------ Tổng kết chương X ----- Monsterfunker. P3. Thực hành cùng Tabs03:34
 Chương 5: Chương 11. Hợp âm & Tiết điệu mở rộng
 Ngày 114: 094 - Các hợp âm 2 note. P108:27
 Ngày 115: 095 - Các hợp âm 2 note. P200:46
 Ngày 116: 096 - liên 3. P101:13
 Ngày 117: 097 - liên 3. P200:46
 Ngày 118: 098 - liên 3. P300:32
 Ngày 119: 099 - liên 3. P400:43
 Ngày 120: 100 - liên 3. P502:25
 Ngày 121: 101 - liên 3. P601:38
 Ngày 122: 102 - liên 3 đen. P101:02
 Ngày 123: 103 - liên 3 đen. P201:26
 Ngày 124: 104 - liên 3 đen. P301:01
 Ngày 125: 105 - hệ dây dropped D. P101:34
 Ngày 126: 106 - hệ dây dropped D. P200:46
 Ngày 127: 107 - hệ dây dropped D. P304:56
 Ngày 128: 108 - ----- Tổng kết chương XI – Demon’s Waltz. P1. Tổng quan02:00
 Ngày 129: 108B ----- Tổng kết chương XI – Demon’s Waltz. P2. Minh họa03:48
 Ngày 130: 108C ----- Tổng kết chương XI – Demon’s Waltz. P3. Thực hành + Tabs03:48
 Chương 6: Chương 12. Ứng dụng tác phẩm
 Ngày 131: 109 - Tổng quan tác phẩm - Babylon02:37
 Ngày 132: 110 - Phân tích tác phẩm Babylon - A - Intro01:02
 Ngày 133: 110B - Thực hành tác phẩm Babylon - A - Intro00:37
 Ngày 134: 111 - Phân tích tác phẩm Babylon - B - Verse01:37
 Ngày 135: 111B - Thực hành tác phẩm Babylon - B - Verse00:50
 Ngày 136: 112 - Phân tích tác phẩm Babylon - C - Chorus01:09
 Ngày 137: 112B - Thực hành tác phẩm Babylon - C - Chorus00:52
 Ngày 138: 113 - Phân tích tác phẩm Babylon - D - Acoustic Interlude00:57
 Ngày 139: 113B - Thực hành tác phẩm Babylon - D - Acoustic Interlude00:34
 Ngày 140: 114 - Phân tích tác phẩm Babylon - E - Bridge Accents00:47
 Ngày 141: 114B - Thực hành tác phẩm Babylon - E - Bridge Accents00:31
 Ngày 142: 115 - Phân tích tác phẩm Babylon - F - New Verse00:46
 Ngày 143: 115B - Thực hành tác phẩm Babylon - F - New Verse00:42
 Ngày 144: 116 - Phân tích tác phẩm Babylon - G - Solo Breaks00:32
 Ngày 145: 116B - Thực hành tác phẩm Babylon - G - Solo Breaks00:27
 Ngày 146: 117 - Phân tích tác phẩm Babylon - H - Finale01:14
 Ngày 147: 117B - Thực hành tác phẩm Babylon - H - Finale01:24
 Ngày 148: 118 - Minh họa toàn bộ tác phẩm Babylon04:31
 Ngày 149: 119 - Thực hành toàn bộ tác phẩm Babylon + Tabs04:31
 Ngày 150: 120 - Bài tập viết Tabs00:50
 Ngày 151: 121 - Các note trên cần đàn00:56
 Ngày 152: 122 - Các thuật ngữ chuyên môn

[/chitiet]
Share Khóa Học Guitar Điện Cơ Bản Của Cụ Minh Rock
Share Khóa Học Guitar Điện Cơ Bản Của Cụ Minh Rock

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn