[masp]khoa_hoc_200lab[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Reactjs Xây Dựng Dự Án Github Clone Với GraphQL  Apollo và Testing Của 200Lab
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Reactjs Xây Dựng Dự Án Github Clone Với GraphQL Apollo và Testing Của 200Lab
Khoá học ReactJS nâng cao sẽ giúp bạn tiếp cận đến những công nghệ mới và được quan tâm nhiều nhất hiện nay như: Apollo, GraphQL, Cypress,...
Khóa học không chỉ nâng cao kỹ năng lập trình của bạn mà còn giúp bạn code tốt hơn với chủ đề về Testing - một yêu cầu bắt buộc phải biết khi apply vào các công ty lớn.
Khóa học sẽ giúp bạn
Nắm được những kỹ thuật để tối ưu React như useMemo, React.memo, React.lazy, Suspense.
Có kinh nghiệm thực tiễn và hiểu được GraphQL trên client với Apollo.
Hiểu rõ cách sử dụng Test để testing các dự án lớn.
Có thể ứng tuyển vào các công ty với vị trí Mid - Senior Level React developer.

Ai nên tham gia khóa học
Đã có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript.
Đã có kinh nghiệm với ReactJS, hiểu các nguyên lý cơ bản.
Có đam mê với lập trình Web và muốn nắm bắt xu hướng công nghệ mới nhất.
Đang tìm kiếm các hướng phát triển Web với React trong tương lai.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
TOPIC 1: Tiêu điểm ngôn ngữ Typescript và giới thiệu tổng quan ReactJS
Kiến thức cơ bản ngôn ngữ Typescript: Basic types (number, string, boolean, v.v), Function, Generic, Interface type.
Uni-Directional Data Flow.
State và cách quản lý State.
Hook, useReducer và middleware giống Redux.

TOPIC 2: Typescript và rendering trong React
ReactJS_Topic 2 : TypeScript và Rendering
Cách định type để thay thế cho propTypes.
Làm việc với các type của HTML, DOM APIs.
Install và cài đặt 1 vài thư viện hay dùng + type của nó.
Lifecycle cho Functional Component vs Class Component.
Hiểu về Virtual DOM.

TOPIC 3: Lazy loading - code splitting - Memoization trong ReactJS
Giới thiệu về React.lazy và Suspense.
Code splitting theo page với react-router.
Phân tích Bundle size.
Giới thiệu về kỹ thuật memoization.
React.memo và PureComponent.
Sử dụng useMemo và useCallbak trong functional component
ReactJS_Topic 3: lazy loading

TOPIC 4: Component design pattern
ReactJS_Topic 4: Component design pattern
Giới thiệu về các component design pattern.
Phân tích và ví dụ cho từng loại: props, renderProps, HOC.

TOPIC 5: Tìm hiểu GraphQL và so sánh với REST API
Giới thiệu về GraphQL, các khái niệm quan trọng: Query, Fragment, Mutation, Subscription.
So sánh lợi hại với REST.
Giới thiệu qua Apollo và cách query bằng Insomnia.
ReactJS_Topic 5: Tìm hiểu GraphQL và so sánh với REST

TOPIC 6: Query và Lazy Query, React Query
Query và Lazy Query
Giới thiệu cách query & lazy query.
Cách sử dụng và trường hợp sử dụng của 2 phương pháp này.
Refetch 1 query.
Polling.
React Query: Query cache, fetch data, stale time (Bonus).
TOPIC 7: Xây dựng chức năng Repository của Github
Setup codebase.
Sử dụng Codegen để generate types.
Setup Apollo.
Build 2 pages về Repositories cho 1 user bất kỳ bao gồm: 1 list Repositories, 1 detail page thể hiện thêm thông tin (Pull Requests, Stars, etc).
Xây dựng Application 1

TOPIC 8: Sử dụng ApolloLink như Middleware cho ứng dụng
ApolloLink như Middleware
Giới thiệu về ApolloLink.
Data Flow của 1 ApolloLink
Xử lý Error trong ApolloLink
Bonus: Mix REST API vào GraphQL
TOPIC 9: InMemoryCache & xây dựng chức năng Paging, Filter & Pull Requets
Cách Apollo quản lý cache.
Setup introspection, typePolicies.
Cách sử dụng fetchPolicy.
Áp dụng cache vào trong application.
Build hệ thống Pagination / filter cho Repository list + Pull Requests.
Bonus: So sánh tương đồng với Redux Cache thông thường
InMemoryCache

TOPIC 10: Mutation và updating UI
Mutation và updating UI
Mutation trong GraphQL.
Update UI.
Optimistic Response.
Refetch Queries.

TOPIC 11: Testing Pyramid
Sơ lược về testing pyramid.
Unit test với jest.
Integration test với jest.
Testing Pyramid

TOPIC 12: Sử dụng Mutation để create / close Pull Request
Application 3
Sử dụng mutation để tạo Pull Request, Issue.
Update 1 Pull Request.
Star / Unstar 1 Repository.
Close Pull Request.

TOPIC 13: Unit test & Integration test
Unit test & Integration test
Setup Cypress.
Giới thiệu Page Object Pattern.
Mock và test Apollo.
Setup jest / react-testing-library.
Demo 1 vài cách test trong jest.
800px Nextjs logo.svg

BONUS TOPICS: Giới thiệu NextJS
Tìm hiểu NextJS .
Cách thức Render website trong NextJS.
Set up Routing website trong NextJS.
Dynamic import.

[/chitiet]
Share Khóa Học Reactjs Xây Dựng Dự Án Github Clone Với GraphQL Apollo và Testing Của 200Lab
Share Khóa Học Reactjs Xây Dựng Dự Án Github Clone Với GraphQL Apollo và Testing Của 200Lab

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn