công-nghệ-thông-tin

 [masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất của CSC edu Trường đại học khoa học tự nhiên bao gồm 10 khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu, cung cấp TẤT TẦN TẬT Những kiến thức về Data Science – Machine Learning. 
Lợi ích khi tham gia khóa học 
✅ Lập trình bằng các ngôn ngữ như Python và R
✅ Sử dụng thành thạo các tools, librarys, framework phục vụ cho Data Science/ Machine Learning
✅ Hiểu và vận dụng được các bước trong quy trình triển khai dự án Data Science/ Machine Learning
✅ Trích xuất thông tin, hiểu rõ hơn về dữ liệu, trình bày dữ liệu dưới dạng có ý nghĩa và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.
✅ Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo
✅ Hiểu các kiến thức thức cần thiết về toán, xác suất thống kê dành cho Data Science/ Machine Learning
✅ Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề Data Science/ Machine Learning
✅ Nắm được các khái niệm CSDL quan hệ, hiểu và áp dụng kiến thức nền tảng của ngôn ngữ SQL, thực hiện truy cập SQL trong môi trường Data Science
✅ Sử dụng FugueSQL để truy vấn và trực quan dữ liệu, làm nền tảng cho việc thao tác với dữ liệu lớn (Big Data)
✅ Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…
✅ Nắm được các kiến thức cần thiết về Deep Learning và biết cách vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể (Computer Vision, Natural Language Processing, Time Series…) thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn, TensorFlow, Keras…
✅ Vận dụng và triển khai các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning và Unsupervised Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…
✅ Hiểu và áp dụng hiệu quả các thuật toán, framework và công nghệ Machine Learning khác nhau cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau trong thực tế.

Nội dung khóa học
Course 1: Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản)
Course 2: Data Manipulation and Visualization with Python
Course 3: Mathematics and Statistics for Data Science (Toán và Xác suất thống kê cho Khoa học dữ liệu)
Course 4: Database SQL and Data Collection for Data Science (Truy vấn và thu thập dữ liệu cho Khoa học dữ liệu)
Course 5: Data Pre-processing and Analysis (Tiền xử lý và phân tích dữ liệu)
Course 6: Machine Learning with Python (Máy học với Python)
Course 7: R programming language for Data Science (Lập trình R cho Khoa học dữ liệu)
Course 8: Deep Learning with Python (Học sâu với Python)
Course 9: Big Data in Machine Learning (Xử lý dữ liệu lớn trong Máy học)
Course 10: Capstone Project – Đồ án tốt nghiệp Data Science/ Machine Learning

[/chitiet]
Data Science and Machine Learning Certificate
Data Science and Machine Learning Certificate

 [masp]khoa_hoc_sql28tech[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Lập trình Java và SQL Của 28Tech là khóa hoc hướng dẫn xây dựng các ứng dụng Java và quản lý cơ sở dữ liệu của mình bằng SQL

Nội dung khóa học
Thời lượng: 36 buổi học (72 giờ học)

Số lượng contest: 17

Số lượng bài tập: 550 bài tập Java và 90 bài tập SQL
PHẦN 1. JAVA CƠ BẢN, JAVA COLLECTIONS VÀ THUẬT TOÁN
Buổi 1
 Cài đặt IDE và các công cụ cần thiết
 Kiểu dữ liệu, biến, toán tử
 Cấu trúc rẽ nhánh
 Contest 1: Kiểu dữ liệu, toán tử và rẽ nhánh (35 bài tập)
Buổi 2
 Hướng dẫn giải contest 1
 Vòng lặp For, While, Do While
 Contest 2: Vòng lặp (20 bài tập)
Buổi 3
 Hướng dẫn giải contest 2
 Hàm và kiến thức lý thuyết số, tổ hợp
 Contest 3: Hàm, Lý thuyết số và tổ hợp (60 bài tập)
Buổi 4
 Hướng dẫn giải contest 3 phần 1
Buổi 5
 Hướng dẫn giải contest 3 phần 2
Buổi 6
 Đệ quy và Các hệ số đếm cơ bản
 Contest 4: Kỹ thuật đệ quy (30 bài tập)
Buổi 7
 Hướng dẫn giải contest 4
Buổi 8
 Mảng 1 chiều và các kỹ thuật quan trọng giải quyết bài toán trên mảng 1 chiều
 ArrayList, Set, Map trong Java
 Contest 5 : Mảng 1 chiều và Set Map (50 bài tập)
Buổi 9
 Hướng dẫn giải contest 5 phần 1
Buổi 10
 Hướng dẫn giải contest 5 phần 2
Buổi 11
 Thuật toán sắp xếp và tìm kiếm
 Contest 6: Sắp xếp và tìm kiếm (60 bài tập)
Buổi 12
 Hướng dẫn giải contest 6 phần 1
Buổi 13
 Hướng dẫn giải contest 6 phần 2
Buổi 14
 Mảng 2 chiều và các phép toán trên ma trận
 Contest 7 : Mảng 2 chiều (40 bài tập)
Buổi 15
 Hướng dẫn giải contest 7
Buổi 16
 Xâu kí tự trong Java
 Lớp String, StringBuilder và StringTokenizer
 Contest 8 : Xâu ký tự (60 bài tập)
Buổi 17
 Hướng dẫn giải contest 8 phần 1
Buổi 18
 Hướng dẫn giải contest 8 phần 2
Buổi 19
 Ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi ưu tiên
 Contest 9: Ngăn xếp, hàng đợi (30 bài tập)
Buổi 20
 Hướng dẫn giải contest 9
Buổi 21
 Lớp BigInteger
 Xử lý ngoại lệ trong Java
 Java IO
 Contest 10: JavaIO (40 bài tập)
Buổi 22
 Hướng dẫn giải contest 10
PHẦN 2. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Buổi 23
 Lớp và Đối Tượng
 Contest 11: Lớp và đối tượng (40 bài tập)
Buổi 24
 Hướng dẫn giải contest 11
Buổi 25
 Kế thừa
 Contest 12 : Kế thừa (20 bài tập)
Buổi 26
 Hướng dẫn giải contest 12
Buổi 27
 Đa hình
 Contest 13 : Đa hình (20 bài tập)
Buổi 28
 Hướng dẫn giải contest 13
PHẦN 3. SQL
Buổi 29
 Truy vấn SQL cơ bản
 Contest 14 : 60 bài tập
Buổi 30
 Hướng dẫn giải contest 14
Buổi 31
 Kết nối cơ sở dữ liệu
 Truy vấn SQL nâng cao
 Contest 15 : 30 bài tập
Buổi 32
 Hướng dẫn giải contest 15
PHẦN 4. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VÀ ỨNG DỤNG
Buổi 33
 GUI Basic
 Contest 16 : 15 bài tập
Buổi 34
 Xử lý sự kiện
 Hướng dẫn giải contest 16
 Contest 17 : 20 bài tập
Buổi 35
 Hướng dẫn giải contest 17
 Xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên
Buổi 36
kết thúc khóa học  Lập trình Java và SQL 28Tech

[/chitiet]
Lập trình Java và SQL Của 28Tech
Lập trình Java và SQL Của 28Tech

 [masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
NodeJs Super Dự Án Twitter Api Của Du Thanh Dược là khóa học hướng dẫn bạn áp dụng kĩ thuật học nhanh gấp 2 lần, thành thạo ngôn ngữ lập trình nodejs, ứng dụng trong học tập, mở rộng quan hệ, công việc thăng tiến và dễ dàng hơn rất nhiều.

Nội dung khóa học
NodeJs Super Của Du Thanh Dược gồm 30 giờ videos
Chương 1: Cách học hiệu quả
Chương 2: Ôn tập kiến thức JavaScript
Chương 3: Typescript cơ bản
Chương 4: Git cơ bản đến nâng cao
Chương 5: Kiến thức cơ bản về NodeJs
Chương 6: NPM
Chương 7: Tạo server với NodeJs
Chương 8: Kỹ năng debug xử lý lỗi
Chương 9: Phân tích và thiết kế CSDL bằng MongoDB
Chương 10: Chức năng user

[/chitiet]
NodeJs Super Của Du Thanh Dược
NodeJs Super Của Du Thanh Dược

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Lập trình Back-end JAVA chuyên sâu Của Cyberlearn là khóa học hướng dẫn thành thạo sử dụng ngôn ngữ lập trình backend, java của cyberlearn giúp bạn không sợ bất kì ngôn ngữ lập trình Back-End.

Nội dung khóa học
Khóa 1 Nền tảng lập trình Java
Bài 1 Cài đặt môi trường java
Bài 2 Data type
Bài 3 Câu lệnh điều kiện If
Bài 4 Vòng lặp
Bài 5 Mảng
Bài 6 Hàm
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng
Bài 8 Tính kế thùa trong OOP
Bài 9 Override trong OOP
Bài 10 Interface trong OOP
Bài 11 Abstract trong OOP
Bài 12 Giải bài tập OOP
Bài 13 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code
Bài 14 HTML p1
Bài 15 HTML p2
Bài 16 HTML p3
Bài 17 HTML p4
Bài 18 HTML p5
Bài 19 Hướng dẫn sử dụng CSS trong HTML
Bài 20 Hướng dẫn ử dụng Flex trong HTML
Khóa 2 Cơ sở dữ liệu với MYSQL
Bài 21 Hướng dẫn cài đặt docker
Bài 22 Hướng dẫn chạy Mysql trên Docker
Bài 23 Tạo database và table trong Mysql
Bài 24 Thêm và truy vấn dữ liệu trong Mysql
Bài 25 Câu lệnh Delete trong MySQL
Bài 26 Câu lệnh update trong Mysql
Bài 27 Mối quan hệ One To One
Bài 28 Mối quan hệ One To Many
Bài 29 Mối quan hệ Many To Many
Khóa 3 Servlet trong Java
Bài 30 Tạo project Servlet
Bài 31 Vòng đời Servlet
Bài 32 Nhân tham số Get và Post trong Servlet
Bài 33 Tích hợp giao diện Front End CRM vào project
Bài 34 Thực hiện chức năng login, kết nối Database với JDBC
Bài 35 Modify, Add constraint, Create table Role trong Mysql
Bài 36 Hiển thị danh sách Role trong JSP
Bài 37 Viết API xóa database trong Servlet
Bài 38 Thực hiện tính năng xóa ở Front End
Bài 39 Viết API thêm data trong API
Bài 40 Gọi API add role ở Front End
Bài 41 Hướng dẫn sử dụng thư viện JSTL
Khóa 4 Spring Boot và dự án Osahaneat
Bài 42 Hướng dẫn tạo dự án Spring boot
Bài 43 Controller và RestController trong Spring boot
Bài 44 Hướng dẫn truyền và nhận tham số trong Spring boot
Bài 45 Tìm hiểu về Restful API
Bài 46 Tìm hiểu ORM
Bài 47 Hướng dẫn Mapping Entity
Bài 48 One To Many trong Hibernate
Bài 49 One To One trong Hibernate
Bài 50 Cách map multiple key trong hibernate
Bài 51 Phân tích database food delivery
Bài 52 Tạo Script SQL osahaneat
Bài 53 Mapping Entity trong Osahaneat
Bài 54 Hướng dẫn sử dụng JPA
Bài 55 Query creation trong JPA
Bài 56 Tạo API đăng ký tài khoản
Bài 57 Thực hiện chức năng đăng nhập ở Front End
Bài 58 Spring Security
Bài 59 Mô hình hoạt động của Spring Security
Bài 60 Custom User Detail Service
Bài 61 JWT
Bài 62 JWT
Bài 63 Upload file Osahaneat
Bài 64 Insert Restaurant Osahaneat
Bài 65 Lấy danh sách nhà hàng home page Osahaneat
Bài 66 Lưu trữ token bên Front End sử dụng LocalStorage
Bài 67 Hiển thị dan hsachs nhà hàng Home Page Osahaneat
Bài 68 Tạo API thêm menu Osahaneat
Bài 69 Viết API lấy danh schs menu theo Category Osahaneat
Bài 70 Hiển thị danh sách menu ở Front End Osahaneat
Bài 71 Phân tích data màn hình chi tiest Osahaneat
Bài 72 Thực hiện data chi tiết đã phân tích Osahaneat
Bài 73 Lây tham số trên trình duyệt với Jquery Osahaneat
Bài 74 Hiển thị nội dung trang chi tiết Osahaneat
Bài 75 Hiển thị detail menu Osahaneat
Bài 76 Tạo API order Osahaneat
Khóa 5 Nâng Cao trong Spring boot
Bài 78 Ghi log với Loging trong Spring boot Osahaneat
Bài 79 Cache trong Spring boot
Bài 80 Thêm Cache với Cacheable
Bài 81 Xóa Cache với CacheEvict
Bài 82 Giới thiệu Redis
Bài 83 Sử dụng Redis trong Spring boot
Bài 84 giới thiệu về Microservice p1
Bài 85 Giới thiệu vể Microservice p2
Bài 86 Giới thiệu về Microservice p3

[/chitiet] 

Lập trình Back-end JAVA chuyên sâu Của Cyberlearn
Lập trình Back-end JAVA chuyên sâu Của Cyberlearn

  [masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
DevOps on Kubernetes K8S Cao Văn Thành là khóa học về devops hướng dẫn cách triển khai ứng dụng trên k8s của cao văn thành. 

Nội dung khóa học
Buổi 1: Tổng quan về K8S và Cluster
1 Tổng quan về kubernetes, k8s
2 Giới thiệu về k8s, nhu cầu sử dụng k8s
3 Lợi ích của việc sử dụng k8s so với sử dụng truyền thống
4 K8S cluster và Node
5 Tool sử dụng
6 Lab: Dựng cluster
Buổi 2: Docker
7 Giới thiệu về Docker
8 Các thành phần cơ bản trong Docker
9 Container Registry
10 Deploy sử dụng Docker
11 Lab: Sử dụng Docker trên K8S
Buổi 3: Spec Configuration
12 Resource
13 Namespace
14 Object – Spec
15 Container – Pod
16 Probe/Liveness
17 Lab: Các thao tác với Container, Pod và Spec
Buổi 4: Workload Job
18 Workload trong K8S
19 ReplicaSet
20 Deployment
21 Job
22 CronJob
23 Lab: Xây dựng Workload và Deployment
Buổi 5: Network
24 Networking trong K8S
25 Các loại Service trong K8S
26 Ingress Networking
27 Headless Service
28 Headless Service
29 Lab: Tạo các thành phần network trong Cluster
Buổi 6: Scheduling
30 Label/Selector
31 Taint and Tollerance
32 NodeAffinity/PodAffinity
33 Lab: Sử dụng các thiết lập để điều khiển resource
Buổi 7: Config management
34 ConfigMap
35 Secret
36 Sử dụng command
37 initContainer trong Pod
38 Lab: Sử dụng Secret và ConfigMap trong Cluster
39 Lab: Sử dụng initContainers
Buổi 8: Storage
40 Volume và PV
41 PV và PVC (Persistent Volume Claims)
42 Storage Class
43 StatefulSet
44 Lab: Tạo PV, Bind PV và PVC
Buổi 9: Helm
45 Giới thiệu về Helm
46 Sử dụng Helm để quản lý k8s cluster
47 Cài đặt các thành phần bằng helm chart
48 Lab: Sử dụng Helm chart để cài đặt các thành phần phổ biến
Buổi 10: Prometheus – Grafana
49 Cài đặt phần mềm lên trên cluster
50 Giới thiệu về Prometheus
51 Các thành phần trên Prometheus
52 Giới thiệu về Grafana
53 Lab: Configuration Prometheus + Grafana
Buổi 11: ELK Stack
54 ELK Stack
55 ElasticSearch
56 Logstash
57 Kibana
58 Lab: Build ELK Stack
Buổi 12: GitOps with ArgoCD
59 Giới thiệu về CICD
60 Giới thiệu về flow GitOps
61 ArgoCD trong dự án
62 Các thành phần trong ArgoCD
63 Lab: Sử dụng Argocd trong dự án k8s
Buổi 13: Practice 1
64 Thực hiện Lab với k8s
65 Deploy project (containerized) trên hệ thống k8s
Buổi 14: Practice 2
66 Thiết lập ArgoCD + Monitoring cho project

[/chitiet]
DevOps on Kubernetes K8S Cao Văn Thành
DevOps on Kubernetes K8S Cao Văn Thành

 [masp]khoa_hoc_200lab[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học  DevOps For Backend Developer 200Lab
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học DevOps For Backend Developer 200Lab

Khoá học DevOps for Backend Developer được xây dựng dựa trên nhu cầu thiết thực từ các công ty lớn, sở hữu hệ thống microservices chịu tải cao.
Lộ trình khoá học được xây dựng trên một lộ trình tutorial từ các source code backend (Go và Node), frontend (React). Các học viên sẽ được trải nghiệm từng bước triển khai các công cụ thông dụng trong DevOps để triển khai và vận hành các service một cách hiệu quả nhất.
Docker & Kubernetes (k8s) on AWS.
Fluentd (Log collector).
Monitoring (Grafana + Prometheus).
CI & CD.
Logging (Grafana Loki).

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học
Khóa học sẽ giúp bạn
Bạn là Backend Developer muốn tiến lên vị trí DevOps.
Bạn là sysadmin muốn tìm hiểu DevOps.
Những bạn đang là Software Engineer, Developer ở các lĩnh vực khác.
Lưu ý: khoá học hiện tại không phù hợp với những bạn mới bắt đầu lập trình.

Nội dung khóa học
TOPIC 1: ĐỊNH HƯỚNG & CHIA SẺ VỀ DEVOPS
Tổng quan về DevOps.
Định hướng, mục tiêu phát triển trong ngành.
Các công việc hằng ngày của một DevOps.
Cơ hội nghề nghiệp, tiềm năng phát triển hiện tại và tương lai.
Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm DevOps.
TOPIC 2: DOCKER CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Tìm hiểu các thành phần quan trọng của Docker: Container, Image, Network, Volume, Docker Registry.
Sử dụng Container để khởi tạo service.
Tạo Image từ Container.
Automation để tạo image từ Dockerfile.
Backup và migrate data của service.
Chia sẻ và dùng lại container image.
Practice: Deploy source Backend (Golang, Nodejs) & Frontend (Reactjs).
Practice: Thiết lập Network để Frontend và Backend có thể giao tiếp với nhau.
Practice: Sử dụng volume để backup data.
Practice: Từ Container Frontend và Backend đã thiết lập trước đó, tạo thành Image.
TOPIC 3: DOCKER COMPOSE
Tìm hiểu về Docker Compose và các câu lệnh cơ bản.
Thiết lập các service trong file Docker Compose.
Sử dụng câu lệnh để build và run các service.
Practice: Thiết lập file Docker Compose từ source Frontend và Backend đã có.
Practice: Sử dụng câu lệnh Docker Compose để chạy nhiều Container cùng một thời điểm.
TOPIC 4: PROMETHEUS & GRAFANA: MONITORING & THEO DÕI METRIC
Thiết lập và cài đặt Prometheus, Grafana.
Cấu hình Scrape cho Prometheus để collect metrics từ các Node Exporter.
Tìm hiểu các câu Query trong Grafana và sử dụng để Query Metrics từ Prometheus và build Dashboard để Monitor.
Practice: sử dụng Docker để chạy Prometheus, Grafana và khởi tạo các file config.
Practice: chạy Node Exporter, Database Exporter để tạo metrics service và database từ Docker.
Practice: sử dụng Docker chạy Node Exporter, Database Exporter để tạo metrics cho service và database.
Practice: cài đặt Prometheus để Collector Metrics từ các service đang expose.
Practice: sử dụng Grafana để query metrics và hiển thị trên UI.
TOPIC 5: FLUENTD: LOG COLLECTOR
Thiết lập và cài đặt EFK (Elasticsearch, Fluentd và Kibana).
Sử dụng Fluentd để Collector Log từ các service và gửi về Elasticsearch.
Query từ Elasticsearch và Data Visualization trên Kibana.
Trace Log Real Time từ Kibana.
Practice: Sử dụng Docker để tạo container: Fluentd, Elasticsearch và Kibana.
TOPIC 6: CI/CD – GITHUB ACTION
Tìm hiểu về GitHooks.
Thiết lập và cài đặt Jenkins.
Kết nối Jenkins và GitHooks để thiết lập CI/CD
Define Pipeline bằng Jenkinsfile.
Thiết lập Agent và kết nối với Jenkins.
Thiết lập Multiple Stages & Steps trong Pipeline.
Run Build & Unit Test & Deploy source code.
Practice: sử dụng Docker để setup Jenkins.
Practice: thiết lập connection giữa Jenkins và Githook để trigger event.
Practice: tạo script trên Jenkins để build và deploy sourcecode khi commit lên Git.
TOPIC 7: Kubernestes
Kiến trúc và các thành phần quan trọng của Kubernestes: Node, Cluster, Pod, Service, Deployment, RBAC,…
Thiết lập, phân quyền truy cập của User bằng RBAC.
Sử dụng Docker để tạo Node, kết nối Cluster. Sử dụng Pod để tạo service.
Automation Deployment & Scalability dựa trên traffic của service.
Backup & Restore data hệ thống.
Practice: cài đặt Minikube để sử dụng K8s trên local machine. Sử dụng Docker tạo Node và kết nối với Cluster.
Practice: tạo và giả lập môi trường Dev, Staging.
Practice: phân quyền truy cập môi trường và deploy.
Practice: sử dụng Pod để khởi tạo service từ source FE và BE đã có.
Practice: tìm hiểu và sử dụng YAML để run Pod, Deployment,… Thiết lập network để giao tiếp giữa FE và BE.
TOPIC 8: Kubernetes on Cloud
Sử dụng IAM của AWS để phân quyền truy cập.
Tìm hiểu các bước để thiết lập và sử dụng Kubernetes on Cloud.
Sử dụng các công cụ Cloud hỗ trợ để Monitor hệ thống.
Thiết lập Multiple Environment on Cloud.
Build & Deploy service lên Cloud.
Practice: tìm hiểu và sử dụng AWS.
Practice: thiết lập IAM (Identity and Access Management) để phân quyền.
Practice: thiết lập Kubernetes trên AWS.
Practice: sử dụng CRUD bằng AWS CLI để thiết lập các thành phần cần thiết của Kubernetes (Cluster, Node, …)
Practice: monitoring System thông qua Dashboard AWS cung cấp.

[/chitiet]
Share DevOps For Backend Developer 200Lab
Share DevOps For Backend Developer 200Lab

 [masp]khoa_hoc_chatgpy[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT Nguyễn Phước Vĩnh Hưng
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học  Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT Nguyễn Phước Vĩnh Hưng kiếm tiền bùng nổ 2023
Giúp bạn chăm sóc website một cách dễ dàng, tăng lưu lượng truy cập miễn phí
Giúp bạn chăm sóc Fanpage & các kênh mạng xã hội khác
Giúp bạn viết trang sales page chuẩn 21 bước chuyển đổi cao nhanh chóng
Giúp bạn tự động lên bài thường xuyên để xây dựng Fanpage, Group và các nền tảng mạng xã hội dễ dàng
Giúp bạn có khung kịch bản nhanh chóng, chi tiết để dễ dàng bắt đầu sản xuất video ngay
Giúp bạn tạo các tin đăng đa dạng, thuyết phục lên các sàn bất động sản
Gợi ý khung chương trình và lên nội dung chi tiết giảng dạy cho bạn một cách nhanh chóng
Giảm áp lực cho nhân viên CSKH, nâng cao chất lượng chăm sóc
Giúp bạn tạo quà tặng thông tin giá trị cao, nâng cao giá trị nhân hiệu của bạn
Đơn giản hóa quá trình sử dụng Excel và Google Sheets để tăng cường năng suất làm việc
Khóa học sẽ giúp bạn
Viết nội dung chuẩn SEO
Tự động tạo nội dung trên Mạng Xã Hội
Viêt trang bán hàng chuyển đổi cao
Tự động hóa với Zapier
Lên kịch bản video / livestream
Viết tin rao vặt Bất Động Sản
Soạn giáo án đào tạo cho trainer
Chăm sóc khách hàng
Viết sách giá trị cao
Soạn công thức cho Excel và Google Sheets

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Gồm 3 buổi học dạy qua zoom online
Giảng viên: Nguyễn Phước Vĩnh Hưng
Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ADITI

[/chitiet]
Share Khóa Học Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT Nguyễn Phước Vĩnh Hưng
Share Khóa Học Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT Nguyễn Phước Vĩnh Hưng

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn