[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
DevOps on Kubernetes K8S Cao Văn Thành là khóa học về devops hướng dẫn cách triển khai ứng dụng trên k8s của cao văn thành. 

Nội dung khóa học
Buổi 1: Tổng quan về K8S và Cluster
1 Tổng quan về kubernetes, k8s
2 Giới thiệu về k8s, nhu cầu sử dụng k8s
3 Lợi ích của việc sử dụng k8s so với sử dụng truyền thống
4 K8S cluster và Node
5 Tool sử dụng
6 Lab: Dựng cluster
Buổi 2: Docker
7 Giới thiệu về Docker
8 Các thành phần cơ bản trong Docker
9 Container Registry
10 Deploy sử dụng Docker
11 Lab: Sử dụng Docker trên K8S
Buổi 3: Spec Configuration
12 Resource
13 Namespace
14 Object – Spec
15 Container – Pod
16 Probe/Liveness
17 Lab: Các thao tác với Container, Pod và Spec
Buổi 4: Workload Job
18 Workload trong K8S
19 ReplicaSet
20 Deployment
21 Job
22 CronJob
23 Lab: Xây dựng Workload và Deployment
Buổi 5: Network
24 Networking trong K8S
25 Các loại Service trong K8S
26 Ingress Networking
27 Headless Service
28 Headless Service
29 Lab: Tạo các thành phần network trong Cluster
Buổi 6: Scheduling
30 Label/Selector
31 Taint and Tollerance
32 NodeAffinity/PodAffinity
33 Lab: Sử dụng các thiết lập để điều khiển resource
Buổi 7: Config management
34 ConfigMap
35 Secret
36 Sử dụng command
37 initContainer trong Pod
38 Lab: Sử dụng Secret và ConfigMap trong Cluster
39 Lab: Sử dụng initContainers
Buổi 8: Storage
40 Volume và PV
41 PV và PVC (Persistent Volume Claims)
42 Storage Class
43 StatefulSet
44 Lab: Tạo PV, Bind PV và PVC
Buổi 9: Helm
45 Giới thiệu về Helm
46 Sử dụng Helm để quản lý k8s cluster
47 Cài đặt các thành phần bằng helm chart
48 Lab: Sử dụng Helm chart để cài đặt các thành phần phổ biến
Buổi 10: Prometheus – Grafana
49 Cài đặt phần mềm lên trên cluster
50 Giới thiệu về Prometheus
51 Các thành phần trên Prometheus
52 Giới thiệu về Grafana
53 Lab: Configuration Prometheus + Grafana
Buổi 11: ELK Stack
54 ELK Stack
55 ElasticSearch
56 Logstash
57 Kibana
58 Lab: Build ELK Stack
Buổi 12: GitOps with ArgoCD
59 Giới thiệu về CICD
60 Giới thiệu về flow GitOps
61 ArgoCD trong dự án
62 Các thành phần trong ArgoCD
63 Lab: Sử dụng Argocd trong dự án k8s
Buổi 13: Practice 1
64 Thực hiện Lab với k8s
65 Deploy project (containerized) trên hệ thống k8s
Buổi 14: Practice 2
66 Thiết lập ArgoCD + Monitoring cho project

[/chitiet]
DevOps on Kubernetes K8S Cao Văn Thành
DevOps on Kubernetes K8S Cao Văn Thành

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn