[masp]khoa_hoc_sql28tech[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Lập trình Java và SQL Của 28Tech là khóa hoc hướng dẫn xây dựng các ứng dụng Java và quản lý cơ sở dữ liệu của mình bằng SQL

Nội dung khóa học
Thời lượng: 36 buổi học (72 giờ học)

Số lượng contest: 17

Số lượng bài tập: 550 bài tập Java và 90 bài tập SQL
PHẦN 1. JAVA CƠ BẢN, JAVA COLLECTIONS VÀ THUẬT TOÁN
Buổi 1
 Cài đặt IDE và các công cụ cần thiết
 Kiểu dữ liệu, biến, toán tử
 Cấu trúc rẽ nhánh
 Contest 1: Kiểu dữ liệu, toán tử và rẽ nhánh (35 bài tập)
Buổi 2
 Hướng dẫn giải contest 1
 Vòng lặp For, While, Do While
 Contest 2: Vòng lặp (20 bài tập)
Buổi 3
 Hướng dẫn giải contest 2
 Hàm và kiến thức lý thuyết số, tổ hợp
 Contest 3: Hàm, Lý thuyết số và tổ hợp (60 bài tập)
Buổi 4
 Hướng dẫn giải contest 3 phần 1
Buổi 5
 Hướng dẫn giải contest 3 phần 2
Buổi 6
 Đệ quy và Các hệ số đếm cơ bản
 Contest 4: Kỹ thuật đệ quy (30 bài tập)
Buổi 7
 Hướng dẫn giải contest 4
Buổi 8
 Mảng 1 chiều và các kỹ thuật quan trọng giải quyết bài toán trên mảng 1 chiều
 ArrayList, Set, Map trong Java
 Contest 5 : Mảng 1 chiều và Set Map (50 bài tập)
Buổi 9
 Hướng dẫn giải contest 5 phần 1
Buổi 10
 Hướng dẫn giải contest 5 phần 2
Buổi 11
 Thuật toán sắp xếp và tìm kiếm
 Contest 6: Sắp xếp và tìm kiếm (60 bài tập)
Buổi 12
 Hướng dẫn giải contest 6 phần 1
Buổi 13
 Hướng dẫn giải contest 6 phần 2
Buổi 14
 Mảng 2 chiều và các phép toán trên ma trận
 Contest 7 : Mảng 2 chiều (40 bài tập)
Buổi 15
 Hướng dẫn giải contest 7
Buổi 16
 Xâu kí tự trong Java
 Lớp String, StringBuilder và StringTokenizer
 Contest 8 : Xâu ký tự (60 bài tập)
Buổi 17
 Hướng dẫn giải contest 8 phần 1
Buổi 18
 Hướng dẫn giải contest 8 phần 2
Buổi 19
 Ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi ưu tiên
 Contest 9: Ngăn xếp, hàng đợi (30 bài tập)
Buổi 20
 Hướng dẫn giải contest 9
Buổi 21
 Lớp BigInteger
 Xử lý ngoại lệ trong Java
 Java IO
 Contest 10: JavaIO (40 bài tập)
Buổi 22
 Hướng dẫn giải contest 10
PHẦN 2. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Buổi 23
 Lớp và Đối Tượng
 Contest 11: Lớp và đối tượng (40 bài tập)
Buổi 24
 Hướng dẫn giải contest 11
Buổi 25
 Kế thừa
 Contest 12 : Kế thừa (20 bài tập)
Buổi 26
 Hướng dẫn giải contest 12
Buổi 27
 Đa hình
 Contest 13 : Đa hình (20 bài tập)
Buổi 28
 Hướng dẫn giải contest 13
PHẦN 3. SQL
Buổi 29
 Truy vấn SQL cơ bản
 Contest 14 : 60 bài tập
Buổi 30
 Hướng dẫn giải contest 14
Buổi 31
 Kết nối cơ sở dữ liệu
 Truy vấn SQL nâng cao
 Contest 15 : 30 bài tập
Buổi 32
 Hướng dẫn giải contest 15
PHẦN 4. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VÀ ỨNG DỤNG
Buổi 33
 GUI Basic
 Contest 16 : 15 bài tập
Buổi 34
 Xử lý sự kiện
 Hướng dẫn giải contest 16
 Contest 17 : 20 bài tập
Buổi 35
 Hướng dẫn giải contest 17
 Xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên
Buổi 36
kết thúc khóa học  Lập trình Java và SQL 28Tech

[/chitiet]
Lập trình Java và SQL Của 28Tech
Lập trình Java và SQL Của 28Tech

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn