[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Của Hoidanit hướng dẫn Áp dụng mô hình MVC (Model-View-Controller) và kiến trúc của Spring, Thực hành Spring MVC để tạo một website hoàn chỉnh. 
Share Khóa học hoidanit chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công cụ rất nổi tiếng trong cộng đồng Java Spring Framework. 
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, Java Spring , kiến thức của Spring và mô hình MVC
✅ Thực hành Spring MVC để tạo một website
✅ Ứng dụng Debug , Java Spring Siêu Dễ
✅ Học và hiểu rõ cơ chế Spring Security và Spring Session 
Nội dung khóa học
Chapter 1: Bắt buộc xem
5 bài giảng
Chapter 2: Setup Environment
7 bài giảng
Chapter 3: Hello World với Spring
8 bài giảng
Chapter 4: Maven & Cấu trúc dự án Spring Boot
5 bài giảng
Chapter 5: Spring và Inversion of Control (IoC)
7 bài giảng
Chapter 6: Spring Security
10 bài giảng
Chapter 7: Spring MVC
11 bài giảng
Chapter 8: Spring Data với JPA và Hibernate
17 bài giảng
Chapter 9: Project thực hành
6 bài giảng
Chapter 10: Spring Data JPA Relationships
6 bài giảng
Chapter 11 : Module Upload File
12 bài giảng
Chapter 12: Module Product
12 bài giảng
Chapter 13: Module Auth (Session và Spring Security)
17 bài giảng
Chapter 14: Module Cart/Order
12 bài giảng
Chapter 15: Pagination Query
9 bài giảng
Chapter 16: Filter Query với JPA Specifications
12 bài giảng
Chapter 17: Tổng kết

[/chitiet]
Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT
Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn